P Chin Soft Service

โปรแกรมระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

เป็นระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ ระบบวางแผนการผลิต (Planning) ระบบการผลิต (Production) ระบบการขาย (Sale) ระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และระบบบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน (Common Processes) ทั้งนี้เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรให้ได้ประโยชน์สูงสุด


ระบบ ERP เป็นระบบที่ บริษัท พี ชิน ซอฟต์ เซอร์วิส จำกัด มีประสบการณ์ในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมมาเป็นเวลานาน และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบการทำงานของบริษัทนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Call 086-4135638
Back